Vad händer efter öppningen 1 i färg?

I 99 fall av 100? Det är sällan det får stå följt av tre pass.
Vem tar kontraktet? Öppningssidan eller motståndarna? Idag hade jag tänkt försöka ta reda på lite siffror om detta.

Lite fel som vanligt med mag-känslan: (0,2 + 0,3 + 0,7 +1,2 = 2,4%!! ) – Inte vid mitt bord :-).  Begränsar vi urvalet av resultat till där båda paren tillhör A eller B-gruppen ser via att chansen att får spela på 1-trick är väsentligen mindre än totalt sett: (0,1 + 0,2 + 0,5 + 0,8 = 1,6%) . Dvs det vi alla vet, det kostar oftast att släppa någon på en trick i färg så det undviker spelare med lågt hcp. Ok slutbudet behöver ju inte vara öppingsbudet för att det stannade på 1-trick, men då 1Ö1 oftast är krav torde det vara så oftast..

Det finns ju andra alternativ än att öppningsbudet blir avpassat. Hur stor är chansen bland AB-spelare att bli spelförande sidan om man öppnat? Om vi bortser från den egna styrkan i nuläget och bara betraktar positionen får vi: Pos 1 70-77%, 2 78-83%, 3 65-75% och i pos 4 81-87%, genomgående ökande chanser beroende på vilken färg vi öppnar i. (Öppnings buden är inte verkligt registrerade utan datormässigt beräknade för Nordisk standard). Inte oväntat är 1 spader i 4:position med sina 87% ”king”.

Vi ser att siffrorna blir identiska om man öppnar enligt 5533 (vi ser att antalet LF-öppningar ökar och 1H och 1S minskar):

Vi kan med andra ord anta att siffrorna som är en blandning av teori och utfall är någorlunda valida, dvs chansen att bli spelförare när du öppnar är största i 2:a och 4:e positon (79-88%) och att den ökar med hur högt öppningsfärgen ligger i rangskalan. Man inser ju att har en eller två av motståndarna passat är ju chansen stor att den egna sidan förfogar över den maximala styrkan, liksom att chansen ökar ju högre öppningsbudet är, dock verkar ”spärr-effekten” på 1-tricksnivån vara begränsad om man jämför 5533 och NS där ju 1sp och 1hj är vanligare….

Är det då lönt att kasta sig in i budgivningen med ett inkliv? Som vi konstaterat tidigare är chansen att bli spelförsida minimal om man förfogar över mindre än 23 hp gemensamt, och dessutom sällan lönsam.

Hp-fördelning efter öppning 1Fä.

Innan du tittar på korten är chansen 17,5% att du och dun partner förfogar över 25+hp, enligt Durango Bill. Om din partner öppnar 1Fä är det mycket beroende av i vilken position hen sitter, siffran är mellan 15-40%.

Som framgår av grafen är chansen till utgångsstyrka störst (39%) när partner sitter efter givaren (pos 2), runt 30% om partnern är giv (pos 1) eller sitter före givaren (pos 4), sämst är chansen om öppningen sker i 3:e hand (16%), dvs till och med sämre än utgångsläget innan budgivningen börjat.

Hp-fördelning när fi öppnar 1Fä

Vi konstaterade att chansen att få ett delkontrakt är relativt begränsad när fi har öppnat. Hur är då möjligheten att nå utgång efter en 1-färgsöppning av motståndarna? Vi börjar enkelt teoretiskt genom att beräkna hp-summan för vår sida, den torde ju ligga mellan 0-28hp då 12 redan är avsatta till dem. Rent intuitivt verkar chanser relativt små vi skulle förfoga över 25hp eller mer. Är det då lönt att ta höjd för missad utgång i inklivs-situationer, eller ska man bortse helt från dessa udda situationer och helt enkelt acceptera en dålig bricka när de inträffar?

Vi håller analysen öppen för eventuella skillnader beroende på öppningsposition och vilket öppningsbud som avges. Som vanligt är det enklast att börja med att titta på medelvärden och standardavvikelse när man betraktar en stokastisk variabel.

Vi ser att medelvärdet är mellan 16,4-17,6 hp, där värdena helt förväntat är lite högre om öppningen sker i 1:a eller 3:e hand. Det föreligger en viss skillnad för LF alternativt HF, troligen beroende på den algoritm som räknar fram öppningsbudet, rent statistiskt borde det ju inte föreligga någon signifikativ skillnad (får utredas). Vi räknar fram den statistiska fördelningsfunktionen för att skatta sannolikheten att vi har 25+hp, för mer detaljer hänvisas till i Excel-arket.

Vi ser att sannolikheten att ha 24hp eller lägre är hela 97% om öppningen sker i 1:a pos och ännu högre för övriga, dvs det är mindre än 3% sannolikhet att vi förfogar över 25hp eller mer, min magkänsla tycker talet är väl lågt. Kan detta bero på att i verkliga livet är det människor och inte en robot som öppnar? Vi får titta igenom algoritmen som beräknar öppningsbudet i databasen. den är skriven i T-SQL och finns som bilaga. Algoritmen väljer slaviskt utan hänsyn till öppningsposition att öppna 1FÄ med 12hp med undantaget 1HF med 5-korts och 11hp. I verkligheten finns det ju de som betydligt mer aggressivt är så, man kan ju undra hur mycket siffran 3% påverkas av detta.

Att generellt öppna med 1-2 hp mindre i 3:e hand är ju vanligt förekommande och att en del tummar nog också på hp-gränserna i 1:a och 2:a position. Vilka ändringar bör man göra för att kontrollera känsligheten på 3% för att hitta ett konfident konfidens-intervall för denna siffra? Vi ändrar lite på algoritmen för beräkning av öppningsbud, se Bilaga 2 för detaljerna. Beräkningarna visar att sannolikheten för att inneha fler hp ökar något när motståndarna öppnar aggressivt, dock är påverkan på slh för 24hp eller lägre mindre, vilket ju förväntades. Om öppningen sker av givaren (1:a pos) blir värdet mellan 93-96%, dvs slh för 25+hp är då 4-7%, ändå lägre än min ”mag-känsla” för när det finns utgång.

:

;

Bilaga 1.

Först väljs 1NT för balanserade hand med 15-17hp och analogt 2NT. Med 20+hp väljs 2kl.
Med ”Bestsuit” ( längsta färg och med lika längd högsta) med 6 i längd så väljs en svag 2-öppning med 6-11hp. Med 12hp eller med 11hp och en 5-korts högfärg väljs 1FÄ Med en obalanserad hand väljs ”Bestsuit” utom för 4441 då väljs den lägsta 4-korts färgen, dvs Nordisk standard. För årerstående händer väljs en spärröppning baserat enbart på längden av ”Bestsuit”, oberoende av kvalité (lite aggressivt måhända)

Bilaga 2.

Algoritmen för mer aggressiva öppningar ändras när det gäller svaga 2-öppningar och för en i färg. Vi ändrar gränserna för svag 2-öppning till 5-10hp och vi sänker kravet på en vanlig öppning till 11hp och till 10hp med en 5-korts högfärg. I tredje hand sänker vi dessa gränser ytterligare 1hp, dvs 10hp normalt och 9hp och 5-korts för en HF-öppning.