Optimisterna

Konklusion

Att skapa ett nytt teoretiskt begrepp (OpF) och testa om det kan vara användbart är en utmaning. I detta inlägg görs en del positiva tester ( biased? ) som verifierar att OpF går att relatera till “mag-känsla”. En bit återstår för att se om det kan användas till något användbart.

image

Optimister finns såväl i böljan som vid de gröna borden. Sedan jag gjorde comeback i tävlingsbridge har jag funderat många gånger på om man ska agera optimistiskt eller vara pessimist. Ibland är det ena rätt ibland det andra, att gissa rätt oftare i dessa lägen är en nog väl så viktig faktor i spelet som många andra. I läroboken står “vid anpassning gasa på, vid missanpassning bromsa”…. Låter ju enkelt, men är det hela sanningen? Det kan ju vara för sent när man i andra budronden begriper att korten sitter snett…

I inlägget “Aggression” finns en detaljerad modell där en ansats görs att ranka stammisparen i olika lokaler. Med detta tal som jag kallade Aggr15 (aggression i en skala från 1 –5) finns möjlighet att göra olika observation initialt för att se om talet är användbart genom att plocka fram visa “kända sammanhang” men också att verifiera en del magkänsla. Sitter det på plats efter denna test vidtar jobbet att se om man med dess hjälp kan hitta nya och okända sanningar.

Jag ogillar egentligen ordet aggression då det ger så negativa associationer, så i fortsättningen använder jag i stället ordet “optimistfaktorn”(OpF). Känns bättre och mer positivt

Smile

.

Optimstfaktor?

Vad är det egentligen? Utgående från den krångliga beräkningen bakom finns inga naturliga kopplingar till detta helt nya och teoretiska begrepp. Så vad det egentligen står för går inte att härleda från mag-känsla och man inte kan relatera det till något i verkligheten. I de sammanhang jag tävlar och har en del mer eller mindre välgrundad uppfattningar om motståndarnas optimism, kanske jag skulle kunna indela dem i 4-5 grupper, att som datorn identifiera dem på en tiondel ligger helt utanför det möjliga, så för att få talet mer relaterbart måste det först gruppindelas. image

Taggigheter som är oförklarliga och överrepresentation av randvärdena 1 och 5, vilket ju var att vänta då ett par i varje grupp ju tilldelas detta värde. Total renons på magkänsla för denna teoretiska fördelning. Vi provar med 4 alternativt 5 grupper:

image

Vilken stämmer då bäst med din magkänsla och din egen lista ( om du skulle göra en sådan för hand ). Matematiker inom mig gillar den bruna indelningen med hyfsad symmetri (11%,24%,32%,25%,8%) och lite fler pessimister än optimister. Den blå gruppering känns onaturlig.. Så vi hemfaller åt det bruna hållet med fem grupper, där vi då i mitten har den trygga gruppen “lagom” med flest medlemmar. Man kan naturligtvis meka mer med gränserna för att få vilken fördelning vi önskar, fler optimister färre överoptimister osv. Vi avstår från det och väljer den bruna grupperingen 1-5. Då återstår bara att testa om vi då kan använda följande associationer: 1 – superpessimist, 2- pessimist, 3 – realist, 4- optimist, 5 –överoptimistisk, när vi ska testa hur Opf uppträder i statistiska sammanhang. Vi börjar med att se hur det verkar i olika lokaler:

image

Kolumnen (blank) innehåller data för de par som deltagit vid för få tillfällen för att bli klassade, dvs tre eller färre tävlingar under 2019. Man kan också se att andelen gäster varierar en del mellan olika lokaler. Grupperingen verkar fungera dåligt för LuSö, StS, LuSM, LuSTo och LoS där det är relativt få speltillfällen och hög andel resultat utan klassning och därmed ett osäkrare underlag, så dessa elimineras från vidare analys. Det mesta rör sommarbridge (S).image

Rimliga samband?

Hur ser då riskfaktorerna ut för våra grupper? Hur ofta spelar de? Hur ofta betas deras kontrakt? Hur ofta dubblas deras kontrakt? Och kanske viktigast hur framgångsrika är de, dvs utfallet i %? 1 = stora pessimister, 5 = superoptimister.image

När vi tagit bort vissa spellokaler och exkluderat möte mellan icke optimist-klassade par återstår drygt 79’ resultat som fördelas mellan grupperna enligt den bruna skalan (1-5) ovan. Vi tittar på resultaten från den spelförandes horisont (D). Vi ser att det är lönsammast att vara lite pessimist ( 2 – 51,8%) och inte bra att vara för optimistisk (5 -48,2%). Totalt är utfallet 50,7% för D-sidan, dvs som det brukar över stora populationer,det är lite lönsammare att vara spelförare generellt. Vi ser att andelen betade kontrakt ökar för optimisterna, liksom dubblingsrisken och andelen som de agerar spelförare. Allt enligt förutsättningarna för hur vi byggde modellen för indelning av paren. Trist vore det ju om inte detta samband syntes. Rimligtvis lyckas en modell som är byggd på vissa parametrar uppvisa ett samband med dessa….. Vi drar alltså slutsatsen av dessa siffror att det inte verkar föreligger några stora buggar i rutinerna som gör klassificeringen, vilket ju alltid är skönt. Vi ser också att pessimisterna spelar lite mer sällan än övriga (11% av paren men 8% av resultaten) Vilket ju också råkar sammanfalla med mag-känslan.

Så hur lyckas då de optimistiska paren beroende på spelstyrka?

image

Vi ser utfallet i såväl kontrakt som spelförare (S) som i brickor i motspel (O). Bland de “duktiga” (A) tycks de lite pessimistiska lyckas bäst (58,1%) medan det lyckas sämst för de stora optimisterna (50,5%), medan det i motspelet verkar som att Opf har mindre inverkan. Dvs det verkar inte som stor-optimister lyckas driva upp motståndarna för att ta tillbaka lite. Representerar A5 fallande desperata stjärnor? I B-gruppen ses ingen signifikant skillnad, medan hel-optimisterna i C-gruppen tycks få mycket stryk i spelföring (44,4%). D verkar ganska opåverkad av optimismen, möjligtvis att stora optimister gynnas i motspelet(49,7%). I E-gruppen får optimisterna bäst betalt i både motspel och spelföring. Hur stämmer detta med mag-känslan? Eller är det “nya fakta”?
Rutorna är så pass välbefolkade att vi förmodligen kan utesluta slump-fel i de flesta rutorna, dock lite data för sämre par som är stora optimister. På total nivå verkar dock det total utfallet vara oberoende av optimismen.
I totalt utfall över alla hcp-grupper vekar det som stor-optimster får en del stryk (48,8%) med endast mindre skillnader för övriga. Slutsatsen att dra från denna tabell är att den väntade skillnaden i utfall för hcp-grupper fanns och att optimistfaktorn på denna gruppering inte gav några klara indikationer, liksom att en del mag-känsla kunde bekräftas.
Från siffrorna i tabellen ovan kan man också plocka ut andelen av händer som man valt att bli spelförare:image

Det verkar som det är i grupperna A och C som det finns en övertro hos vissa par på vikten av att blir spelförare med höga andelar och halvbra resultat. Att E-gruppen undviker denna roll är ju ett välkänt fenomen utom i den superoptimistiska gruppen där det lyckas bäst…

Hur ser det då ut i din lokal?

Med filtret överst kan du se siffror från de spellokaler du frekventerar I exemplet är valt Bjärred torsdagar:

image

Man ser att det lönar sig att vara aggressiv som A-spelare i Bjärred, man får bra betalt i motspelet, vilket indikerar att i denna lokal bli folk “provocerade” och bjuder över optimisternas bud, vilket ju alltid är en katastrof att offra sig i kontrakt som är dödsdömda…

Man ser också att alla kategorier och alla optimist-värden inte är representerade utan det finns “vita hål” i kartan.

Vi ser att totalt sett får D och E-paren mycket stryk i denna lokal oberoende av hur optimistiska de är.

Man ser också att viss försiktighet lönar sig i denna lokal, speciellt för A-spelare som snittar 59,4% i spf och 55,2% i motspelet. Är det så att de duktiga spelarna är försiktiga eller är det klimatet i lokalen som är avgörande? Du får själv komma dit för att avgöra detta

Smile

.

Lika barn leka bäst?

Vad händer då optimister möter pessimister, och då optimister möte optimister… 5-1,5-5 för datorn. Total 25 olika rutor uppstår då för datorn att visa och med två olika roller spelförare (D) och motspel (O). Du vet själv vad du är så du behöver bara bekymra dig om 10 rutor… Och egentligen bara fem då denna tabell ger en lite hint om vilken roll som är lönsammast i dessa situationer. Lite mer om du funderar på att “byta stil”, dvs flytta dig uppåt eller nedåt i tabellen.

image

BridgeFacts tycker jag är A-spelare med 2,7 i OpF, dvs 3 i den diskreta skalan. W står för We dvs utgående från mitt perspektiv, T är ur motståndarnas synsätt. ( Så egentligen ska 159662 divideras med 2 för att få fram antalet speltillfällen som de redovisas i BIT.)
Så tabellen är symmetrisk 1876 förekommer på två ställen i den ned tabellen liksom 1770 etc.
Nåväl värdena för 3-gruppen anger att det är marginella skillnader för de två rollerna med en lite övervikt att låta optimistiska spelare spela sin kontrakt (51,9% mot 50,0%), men att i övrigt är det en liten fördel att bli spelförare med en fallande fördel ju aggressivare motstånd man spelar mot. Dvs det känns som att det kan vara lönt att låta dem hållas… Ofta bjuder de väl högt och skulle man bjuda över så åker man på den tråkiga pärlan att offra sig i ett kontrakt som är bet. Vi kan förfina det hela genom att välja A i rutan WHcp ovanför tabellen, då visas värdena för når “Vi” är A-spelare:

image

Hela perspektivet svängde! Vi ska i kraft av vår spelskicklighet eftersträva spf-rollen, alternativt de som är duktiga väljer denna roll när det är lönsamt. Hönan eller ägget? Låt oss titta på min spellokal BjTo:

image

Och då svängde det igen! Spela motspel mot pessimister och super-optimister, eftersträva spelföring för mellangruppen.

Man kan ju fundera på om OpF går att använda till något? För grupp 2 gäller tvärtom spelföring alltid lönsamt.
Innan du drar alltför långtgående slutsatser måste du hålla kolla på den undre delen av tabellen, dvs hur många observationer är siffran i den övre delen uträknad på.

image

Hyfsat med underlag finns i mitten medan i kanterna är det ganska glest, vilket innebär att slumpen kan spela en del spratt, dvs lite speciella händelser kan påverka beräkningarna så resultaten måste tas med en “nypa salt”. Värden för 3 verkar dock hyfsat underbyggda?

Nån sade: “Lögn, förbannad lögn och statistik” (det var Mark Twain)

Lämna ett svar