Rankingrapporten

För att mäta var du står i dina ambitioner inom bridge behövs en översiktlig bild av läget. Genom att följa denna över tiden kan du få grepp om hur du utvecklas. I nedanstående layout finns för många siffror, jag vet. Frågan är bara vilka vi ska använda… Vilka är intressanta vilka kan vila? Jag hoppas på er hjälp och feedback för att välja rätt..

Utfall% grupperad efter roll och läge i spelet.

image

Låt oss börja i vänstra delen. Rapporten omfattar alla par som har mer än 10 resultat tillsammans under de senaste 365 dagarna på en spelkväll. (Bjärred torsdag, Lomma måndag etc) Nedan följer en beskrivning av hur de beräknade värdena räknats fram och hur man eventuellt ska tolka dem.

Kolumn Förklaring/tolkning
CGroup Tävlingsgrupp, dvs klubb och veckodag för ingående tävlingar, BjTo, LoTi, LuM etc BBK, Lomma, Lund och Staffanstorp är de klubbar som för närvarande bevakas.
Rank Rang baserat på medelvärdet av utfall i procent, (AvgPct)
Shortname Kort namn på paret, lägst midnr först – oberoende av sittning.
HcpGroup Gruppering efter parets hcp: A -27,5,B-36,C-42,5,D-48,E resten. C.a 5000 spelare i A-D.
AvgPerc Medelvärdet på utfall för de ingående tävlingarna (365 dagar bakåt)
DCPct Ett försök att utvärdera hur bra kontrakt man landat i när man blir spelförare. Utgående från kontraktet görs en DD-analys på hur många trick kontraktet kan ge och därmed hur många poäng. Det egna resultatet på brickan tas bort och det framräknade resultatet läggs in i stället. Detta beräknade utfall i procent är det som används, och medelvärdet på de brickor man varit spelförare är det som presenteras. Resultatet bör ge en indikation på hur bra man är på att landa i bra kontrakt när man blir spelförare, dvs bjuder man en utgång som är dömd som ingen bjudet blir det lågt etc (DeclarerContract)
DDPct Ett mått på turfaktorn i rollen som spelförare när det gäller utspelet. Då utspelet är korrekt registrerat kan man beräkna DD-resultatet med det gjorda utspelet. Skillnaden DDPct-DCPct utgör det direkta måttet på hur fördelaktigt utspel man fick. (DeclarerDealer)
DPct Utfallet i rollen som spelförare. Är detta värde högre än DDPct har man spelat bättre än DD, eller så kan det vara så att motståndarna klantat till det i motspelet. Skillnaden går inte att avgöra med det som matas in i Bridgematen. Sen är det ju skicklighet hos spelföraren att missleda motspelarna så de gör fel…
OCPct Värdering av kontraktets värde när man landar i rollen som motspelare. Värdet är exakt 1-DCPct i en given situation. Dvs har jag ett högt värde kan det bero på att motståndarna bjudit för högt. Som motspelare kan jag vara delaktig i detta men visst det händer ju att de självmant chansar på en chanslös slam..
ODPct Förväntat utfall efter utspelet med DD-analys.OCPct = ODPct när utspelet inte innebär favör, annars är skillnaden en mått på parets skicklighet i grenen utspel. Dvs ger man bort mycket mätt i ODPct-OCPct är utspel en gren att öva upp kunskapen i.
OPct Medelvärde på utfall i rollen som motspelare. Innebär en total på de situationer där man hamnar i motspel, dvs här ingår aggression i budgivningen för att få motståndarna för högt, utspel, markeringar, motspel ….
Pct1822 Medelvärde på utfall i brickor där hp-fördelningen mellan paren är 18-22 hp, dvs delkontraktsbrickorna. I partävling är dessa brickor ofta mycket utslagsgivande för det totala utfallet i en tävling.
Andra prestanda parametrar än utfall.

image

ParHcp Aktuellt värde på parets hcp. Värdet är ungefärligt. Värdet sätts dels direkt från underlagen på Svensk Bridge men också för värdet som finns registrerat på en viss tävling. Detta värde är då beroende av hur aktiv klubben är med att uppdatera hcp-värden i Ruter. Betrakta siffran med viss skepsis..
AvpExp Förväntat utfall i förhållande till parets hcp och tävlingens hcp, dvs övriga deltagande par. Är det över 50% innebär det att resultaten bör påverka parets hcp i positiv riktning, dvs fallande. Värdet är beroende av hur väl uppdaterat Ruter är med aktuella hcp vid tävlingstillfället. För tävlingar där inget hcp-resultat redovisas används hämtade värden från Spader. För äldre tävlingar har hcp-värdet skattats med bästa värde i Spader
hcpD Mycket osäker beräkning på hur parets hcp-värde påverkats av de ingående tävlingarna. Teoretiskt är det möjligt att hämta de exakta uppgifterna från Spaders beräkningar. Denna väg är inte vald. I stället beräknas ett ungefärligt värde för hcp-påverkan direkt efter tävlingen och det som redovisas är summan av dessa beräknade värden. Mao tas med en nypa salt.
cnt Antalet ingående tävlingar, dvs hur många gånger paret spelat denna tävling de senaste 365 dagarna.
Win Antalet första placeringar i dessa tävlingar
P3 Antalet topp-3 placeringar inklusive vinster.
Spelföring, utspel och motspel

image

SpfSt Hur ofta paret som spelförare tar stick utöver DD reducerat med eventuell favör i utspelet. Beräknas som summan av DD+-stick/Antalet givar, dvs tar man +2 DD stick vilket händer ganska sällan så är tolkningen inte helt korrekt
SpfUtsp Turfakor i utspelet, anger hur ofta paret får favör i utspelet när de är spelförare. Borde ju jämna ut sig men vissa har mer tur än andra, förmodligen därför de har med detta i sin budgivning och inte “pratar” i onödan.
MSSt Mått på spelskickligheten i motspel, siffran anger hur ofta paret tar extrastick i motspelet jämfört med DD. Negativ siffra innebär att motspelet för paret är under DD-nivån, dvs det är risken att de skänker ett stick i motspelet. Siffran är beräknade för spelet efter motspelet då detta redovisas separat.
MSUtsp Hur ofta paret ger favör i utspelet, dvs 20% innebär att man ger favör 1 gång av 5.
Aggressivitet/chanstagning på olika sätt.

image

d% Hur ofta paret är spelförare
d1822% Hur ofta paret är spelförare i brickor med 18-22hp för båda paren, dvs i delkontraktsbrickorna
MinPct Parets sämsta resultat under 365 dagar
SprPct Spridningsintervallet för sämsta resultat jämfört med bästa normerat efter medelvärdet. 10% innebär med andra ord att alla resultat ligger inom medelvärdet +- 5%
StDev Standardavvikelse för utfallsprocenten, dvs hur stor spridning paret har på sina tävlingsresultat. Högt värde innebär troligen att paret är mer riskbenäget.
TD1822 Medelvärde på tricknivå i 1822-brickor där paret är spelförare. Lågt värde innebär alltså att man släpper delkontrakten på en förhållandevis låg tricknivå.
TO1822 Motsvarande tricknivå när man är motspelare. Många par lyckas att få upp motståndarna högre utan att själv bjuda högt? Eller vad är hönan vad är ägget?

Inser att rapporten innehåller alltför många siffror och nyckeltal. Har du läst ända hit hoppas jag du kan hjälpa mig lite med att försöka reda ut vad som är bra nyckeltal och vilka som man kan stryka. Snälla fäll en kommentar!
/Rickard

Lämna ett svar