Rättvisare tävlingar?

Under vårterminen har vi på torsdagarna på BBK provat att använda Rolfs program som fördelar par-nummer “rättvisare” än fru Fortuna. Hur har det egentligen gått? Det fanns en viss tveksamhet i inledningen, men det verkar som de flesta accepterat den nya ordningen, som innebär att datorn räknar ut par-nummer så vi ska få mindre slump när det gäller det motstånd vi möter en tävlingskväll. Programmet delar upp oss i 2 lag, sittepar(SP) och gångepar(GP) och tillser att dessa lag är jämnstarka, baserat på förbundets handicap-system. Tittar man  på medelvärdet av alla deltagares handicap under hösten mot våren så är värdet 33,2 i höstas mot 33,1 nu under våren, med andra ord “same same”, vi blir varken bättre eller sämre.. Så låt oss se hur detta då ser ut:

image
Vi ser att orättvisan mellan de två lagen är utraderad, dvs det innebär inte längre någon nackdel att bli gångepar som det var i höstas, då SP hade 2,4 enheter lägre hcp än GP.

Så sett ur den synvinkeln ser det ut som att den nya ordningen är bra mycket bättre. Men detta kan ju inte ske utan påverkan som är positiv för vissa och negativ för andra, det rör ju sig om ett nollsummespel. när det gäller rättvisa. Hur har då detta fördelat sig?image
I denna tabell finns de som spelat minst fyra tävlingar under säsongen. Det som redovisas är det motstånd man mötte under de två terminerna på de brickor man spelat. För Tord och mig har det inneburit att vi kommit 1,2 enheter billigare undan denna terminen! För Mats och Arne har det inneburit att de fått det 1,6 enheter tuffare, då de mött svårare motstånd nu. Detta är ju en ren effekt av att de som är stationära SP förlorar då de två lagen GP och SP blivit jämnare, dvs det vi ville eftersträva.
Hur ser då medelmotståndet ut och hur rättvist har det egentligen blivit?image
Medelvärdet på motstånd över alla paren har inte förändrats utan blir som man kan förvänta ganska nära THcp 33,2 (medelvärdet för alla deltagare under respektive termin). Däremot ser vi att spridningen blivit mindre om man mäter den som standardavvikelse eller skillnaden mellan max och min-värden.
Dvs även denna tabell talar för att orättvisorna minskat under vårterminen.

Rolf program försöker minimera skillnaden mellan det mest gynnade och det minst gynnade paret. Som jag tidigare påpekat, delas vi upp i två jämna gäng, GP och SP. Därefter gör programmet diverse försök att dela ut par-numren inom respektive gäng. Ett hundratal varianter provas och den par-nummer fördelning med minst skillnad mellan mest och minst gynnad väljs. Om Hans tycker det är för dåligt ber han programmet räkna lite mer och göra några hundra försök till, målet har under terminen varit att få ned detta “lyckotal” till runt 1,0, vilket inte alltid lyckas. Sen saboteras ju hela teorin om det är så att det helt plötsligt dyker upp ett oanmält par eller att ett anmält par uteblir.

Så hur har det då blivit i verkligheten med fördelningen av “lyckotalet”, dvs avvikelsen mellan mest och minst gynnade par?
imageKolumnen “Diff” redovisar Rolfs “lyckotal”, dvs skillnaden mellan mest och minst gynnat par per tävlingskväll. Medelvärdet på detta har halverats under vårterminen, och tittar man på standardavvikelsen är det också en halvering av orättvisan…
Dvs försöker vi summera det hela kan vi konstatera att vi under våren mött ett motstånd som har varit jämnare än under hösten och att variationerna mellan olika spelkvällar har varit mindre.

Är detta då bättre? Blir det roligare för alla deltagare eller blir det mer trist och förutsägbart? Är vi där för att hitta bästa paret varje kväll eller tillhör det spelet att det varierar mer beroende på fru Fortuna?
Undrar Rickard

Lämna ett svar